Medezeggenschapsraad

Onze school heeft zijn eigen MR, waarin twee personeelsleden en twee ouders zitting hebben. De MR heeft als taak het beleid van de school te toetsen. Hiervoor is overleg met de directie en team over belangrijke schoolzaken noodzakelijk. De MR heeft een instemmingsrecht of een adviesrecht. Dit staat omschreven in het reglement Medezeggenschap. Het staat de MR vrij om ook op een andere wijze (ongevraagd) advies te geven. De MR vergadert ongeveer vijf keer per jaar. Alle vergaderingen zijn openbaar en staan aangegeven op de schoolkalender. De directeur is meestal een gedeelte van de vergadering aanwezig als adviseur. 

MR oudergeleding: Yvonne van den Boom en Martje Wijnhoven. 
MR personeelsgeleding: Maike Ras en Els Vossen 

Per mail zijn zij te bereiken op: mrobscranendonck@rbobdekempen.nl 

 

De GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) is een overkoepelend orgaan van de onder het bestuur vallende scholen van RBOB De Kempen. Van iedere school is er een ouder of leerkracht vertegenwoordigt in de GMR. De GMR informeert de MR via de contactpersoon. Mensen die interesse hebben in een plaats binnen de MR of GMR kunnen contact opnemen met een MR-lid. 

OSB Cranendonck wordt vertegenwoordigt door een ouder, dit is Roosmarie Raaijmakers-Breij.